Exposición pública conta xeral 2018

Exposición pública conta xeral 2018

Publicado no BOP o anuncio relativo a exposición pública da Conta Xeral do 2018;

Formulada e rendida a Conta Xeral deste Concello correspondente ao exercicio 2018 e informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 26 de agosto de 2019; exponse ao público nas oficinas da Intervención municipal por espacio de quince días hábiles durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ligazóns