Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a creación de listas de persoal laboral temporal como brigadistas de prevención contra os incendios forestais.

Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a creación de listas de persoal laboral temporal como brigadistas de prevención contra os incendios forestais.

Reunido o tribunal do proceso selectivo para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais, publícanse os resultados da valoración de méritos e convócase aos/ás aspirantes admitidos/as á realización do primeiro exercizo da fase de opsición-proba de aptitude física.

Descargas