Aprobación do padrón IVTM 2019

Aprobación do padrón IVTM 2019

Publicado no BOP do 6 de marzo o anuncio relativo a aprobación dos padróns fiscais do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, correspondentes ao exercicio 2019.

Os padróns quedarán expostos ao público na Deputación Provincial (rúa Archer Milton Huntington, 17, 15011 A Coruña) onde poderán ser examinados polos interesados durante o prazo comprendido desde o 11 de marzo ao 16 de abril de
2019, ambos os dous inclusive.

Durante o devandito prazo de exposición pública os interesados poderán examinalos e formular, contra os actos que se notifican.

Ligazóns