Anuncio de aprobación inicial do orzamento 2019

Anuncio de aprobación inicial do orzamento 2019

Publicado no BOP do 9 de xaneiro de 2019 o anuncio de aprobación inicial do orzamento 2019

En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 (TRLRFL) exponse ó público polo prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa fin de que durante este poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes.

O orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións.

Ligazóns