Aprobación definitiva Ordenanzas fiscais

Aprobación definitiva Ordenanzas fiscais

Publicado no BOP do 13 de decembro a publicación definitiva das ordenanzas fiscais nº16, 18, 23 e 27:

Ordenanza fiscal núm. 16, reguladora da taxa pola prestación de servizos no cemiterio municipal.

Ordenanza fiscal núm. 18, reguladora da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos

Ordenanza fiscal núm. 23, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.

Ordenanza fiscal núm. 27, reguladora do imposto sobre bens inmobles.