Nomeamento funcionario interino

Nomeamento funcionario interino

Publicadada a Resolución da alcaldía 1247 relativa ao nomeamento como funcionario interino dunha praza do Grupo: Agrupación sen titulación; Escala: Administración Especial; Subescala: Servizos Especiais; Clase: persoal de oficios; Denominación: peón-tractorista, na modalidade de “exceso o acumulación de tarefas”, por un prazo de 2 meses.

Descargas
Ligazóns