Aprobación da bolsa de interinos do proceso selectivo para a praza de técnico de administración xeral

Aprobación da bolsa de interinos do proceso selectivo para a praza de técnico de administración xeral

Mediante resolución de Alcaldía apróbase a bolsa de interinos resultante do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral grupo: A; subgrupo: A1; escala: administración xeral; subescala: técnica, mediante o sistema de concurso/oposición libre.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente o RECURSO DE REPOSICIÓN ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes, significándolle que se interpón o recurso de reposición non poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se teña producido a súa desestimación por silencio administrativo.

Descargas
Noticias relacionadas