Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico, mediante o sistema de concurso-oposición libre

Convocatoria do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico, mediante o sistema de concurso-oposición libre

O 06 de marzo de 2017 ditouse a resolución de alcaldía núm. 245/2017 pola cal se aproban as bases reguladoras da convocatoria de selección.

Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico grupo: a; subgrupo: a2; escala: administración especial; subescala: técnica, mediante o sistema de concurso-oposición libre.

O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración especial; subescala: técnica, para cando sexa posible a súa cobertura de conformidade cos requisitos esixidos pola normativa aplicable e previa acreditación no expediente da existencia de crédito adecuado e suficiente para esta finalidade.

Ligazóns