Inscrición Matrimonio

Que é

A inscrición fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar en que se contrae. É o medio de proba de que o matrimonio se realizou, sendo esta o título que lexitima o estado civil de casado.

O matrimonio desde a súa celebración produce efectos civís, e para o pleno recoñecemento dos mesmos será necesario a súa inscrición no Rexistro Civil.

O Xuíz, Alcalde ou Funcionario ante quen se celebre o matrimonio estenderá, a inscrición ou a acta correspondente coa súa firma e a dos contraentes e testemuñas. Unha vez realizada dita inscrición ou estendida a acta, o Xuíz, Alcalde ou Funcionario entregará a cada un do contraentes documento acreditativo da celebración do matrimonio, que é o Libro de Familia.

Quen pode solicitalo/presentalo

Quen desexen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme á lexislación do Rexistro Civil, que reúnen os requisitos de capacidade establecidos pola lei.

Se algún dos contraentes estiver afectado por deficiencias ou anomalías psíquicas, esixirase ditame médico sobre a súa aptitude para prestar o consentimento.

Firme o auto favorable á celebración, levará a cabo esta, en canto permítano as necesidades do servizo.

A capacidade depende das situacións persoais de cada un. Teremos que sinalar os seguintes casos:

  • Idade: requírese estar emancipado, é dicir maior de dezaseis anos que viva independentemente dos pais.
  • Só cabe o matrimonio cunha persoa, non podendo estar casado con dúas persoas á vez.
  • O parentesco: non poden contraer matrimonio entre si os parentes en liña recta por consanguinidad ou adopción.
  • O impedimento de crime: non poden contraer matrimonio entre si os condenados como autores ou cómplices da morte dolosa do cónxuxe de calquera deles.
  • Matrimonio entre diminuídos psíquicos: se o instrutor estima que algún dos contraentes está afectado por deficiencias ou anomalías psíquicas, solicitará do Médico do Rexistro Civil ou do seu substituto o ditame facultativo oportuno que declare a súa aptitude para prestar o consentimento.
  • Dispénsaa de impedimentos: é a posibilidade de eliminar todos aqueles impedimentos que fan que non se poida celebrar o matrimonio por algunha causa.

Inicio do expediente:

Os trámites para o matrimonio civil deben iniciarse sempre no Rexistro Civil do municipio na que estea domiciliado ou teña a súa residencia habitual un ou os dous futuros contraentes. Se están domiciliados en poboacións distintas poderán elixir a que máis lles conveña.

Lugar de celebración

Aínda que os trámites previos leven a cabo ante o Rexistro Civil correspondente, os contraentes poden decidir que, unha vez finalizado o expediente prematrimonial, a cerimonia nupcial celébrese en calquera municipio.

O lugar físico de celebración da voda ha de ser sempre as oficinas ou dependencias do Rexistro Civil do edificio municipal onde estea situado o mesmo. Ou ben as instalacións municipais destinadas ao efecto cando a voda ofíciea o alcalde ou concelleiro.

En ningún caso poderanse celebrar vodas noutros lugares como: restaurantes, leiras, ou casas particulares.