Solicitude BonoBús Universitario

Xunto coa solicitude, débese aportar a seguinte documentación: fotocopia do DNI; do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar; da declaración do IRPF; certificado de matrícula; declaración responsable de estar ao corrente coas obras tributarias e da Seguridade Social; volante de empadroamento; certificado de minusvalía, de ser o caso; certificado de estar algún integrante da unidade familiar en desemprego por un período de máis de seis meses durante o ano 2018, de ser o caso; certificación bancaria da titularidade da conta a nome da persoa solicitante do bono-bus; e declaración responsable de percibir/non percibir axuda algunha para a mesma finalidade.