Convocatoria extraordinaria e urxente

Que se convoque ao Concello Pleno á sesión extraordinaria urxente que se realizará nesta Casa Consistorial o 09.09.2019 ás 09.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:


1. Ratificación, se procede, da urxencia da sesión
2. Aprobación, se procede, do expediente do POS+ 2019 adicional da Deputación Provincial da Coruña