Sesión Ordinaria Pleno Municipal

Que se convoque ao Concello Pleno á sesión ordinaria que se realizará nesta Casa Consistorial o vindeiro 02.08.2018 ás 18.00 h en primeira convocatoria, coa seguinte orde do día:


1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria do 01.03.2018 e da sesión extraordinaria do 06.04.2018
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 768/2018 ao núm. 937/2018
3. Aprobación, se procede, da proposta da alcaldía de rectificación do inventario municipal, expte
2018/X999/0000610
4. Aprobación, se procede, do expediente de modificación de crédito núm 14/2018, subexpediente núm.
3/2018 de suplemento de crédito
5. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do
BNG sobre a situación da empresa Motorkar ante o anuncio do seu ERE extintivo e peche.
6. Mocións urxentes
7. Rogos e preguntas