Día: 3/05/2018

Hora: 18.00 h

Lugar: Salón de Plenos 

 

Orde do día

1.Aprobación, se procede, das actas da sesións ordinarias do 04.01.2018 e do 01.02.2018
2. Dación de conta das Resolucións da alcaldía dende o núm. 326/2018 ao núm. 468/2018
3. Dación de conta da corrección de erros da Resolución da alcaldía pola que se modifica o réxime de sesións da Xunta de Delegados
4. Dación de conta da liquidación do orzamento do exercicio 2017
5. Aprobación, se procede, da Proposta da alcaldía de modificación e rectificación dun erro material na relación de postos de traballo do Concello de Fene
6. Aprobación, se procede, da Moción do grupo municipal Socialista par a modificación do Regulamento de organización municipal
7. Mocións urxentes
8. Rogos e preguntas